ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

o20-1 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

 

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

o20-2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

 

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

o20-3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

Consult Admin