บริการออนไลน์

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่

การทุจริตและพระพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ช่วยเหลือประชาชน

ถาม-ตอบ Q&A

ถาม-ตอบ Q&A

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้องทุกข์

ส่งข้อความร้องทุกข์

e-service

บริการออนไลน์หน่วยงาน

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็น

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหาร

ทำเนียบโทรศัพท์

ทำเนียบโทรศัพท์ตำบล

นายเทพสกล คนทำเว็บ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.081-23456789

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนราชการ

ข่าวกิจกรรม

แผนดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติปีงบประมาณ

คู่มือการให้บริการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จองคิวออนไลน์

เพื่อเข้ารับบริการจากหน่วยงาน

Info

ระบบข้อมูลกลาง อปท.

ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรม 1567

E-LAAS

e-laas ทำฎีกาเบิกจ่าย

E-Plen

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน

อปพร. / กู้ชีพกู้ภัย

อปพร. / กู้ชีพกู้ภัย

ข้อมูลเบี้ยคนพิการ

ข้อมูลเบี้ยคนพิการ

เบี้ยผู้สูงอายุ

ข้อมูลเบี้ยผู้สูงอายุ

ระบบเบี้ยยังชีพ

ระบบเบี้ยยังชีพ

ปปช.

สำนักงาน ปปช.

ข้อมูลที่พัก

ข้อมูลที่พักสกลนคร

ประกาศ-หนังสือราชการต่าง เอกสาร Download

คู่มือประชาชน

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

Facebook หน่วยงาน

นายเทพสกล คนทำเว็บ

ปลัดกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.081-23456789

เจตจำนงผู้บริหาร

เจตจำนงผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมของสำนักงาน

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค้นหารูปแปลงที่ดิน

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

โหลดฟอร์มเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ

ระบบจัดการเว็บไซต์

เข้าระบบจัดการเว็บไซตื

บริการ

E-Service

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

งานกิจการสภา

รายงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ลิงค์​หน่วยงานรายการที่เกี่ยวข้อง