คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

งานที่ให้บริการ  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองคลัง

 ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองคลัง                    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: —–             (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่องต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคารนั้น ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                    หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. ยื่นเอกสาร             ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง      (ระยะเวลา ๑ นาที)
๒. ตรวจสอบเอกสาร   ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง     (ระยะเวลา ๒ นาที)
๓. ออกใบเสร็จ             ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง     (ระยะเวลา ๒ นาที)

 

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕ นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้กรณีโรงเรือนรายเก่า

ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย  (ถ้ามี)    จำนวน ๑ ฉบับ

กรณีโรงเรือนรายใหม่ 

๑. สำเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน   หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น                       จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย  หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง                  จำนวน ๑ ฉบับ
๓. หลักฐานการเปิดดำเนินกิจการ  เช่น  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์       จำนวน ๑ ฉบับ
๔. หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท                                                จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน                                                    จำนวน ๑ ฉบับ
๖. สัญญาเช่าบ้าน                                                                                                  จำนวน ๑ ฉบับ
๗. หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์             จำนวน ๑ ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียมอัตราภาษี

อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี

 

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

โทรศัพท์:—–

Consult Admin