คู่มือประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

งานที่ให้บริการ  การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานปลัด

 ขอบเขตการให้บริการสถานที่ / ช่องทางการให้บริการระยะเวลาเปิดให้บริการ

สำนักงานปลัด             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: —–                      (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                        หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่                        ๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   (ระยะเวลา ๑ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง        ๒. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    เรื่องราวร้องทุกข์ (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)

๓. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร    ๓. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)

๔. ผู้บริหารพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และสั่งการ      ๔. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)

๕. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ ๕. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    (ระยะเวลา ๑ วัน/ราย)

 

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๗ วัน/ราย

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน ๑ ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

โทรศัพท์:—–

Consult Admin