ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565

ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อ : 1.โครงสร้าง
Link : โครงสร้างการบริหารงาน
หัวข้อ : 2.ข้อมูลผู้บริหาร
Link : ข้อมูลผู้บริหาร
หัวข้อ : 3.อำนาจหน้าที่
Link : อำนาจหน้าที่
หัวข้อ : 4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Link : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
หัวข้อ : 5.ข้อมูลการติดต่อ
Link : ข้อมูลการติดต่อ
หัวข้อ : 6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Link : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ : 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
Link : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 8.Q&A
Link : Q&A
หัวข้อ : 9.Social Network
Link : Social Network
หัวข้อ : 10.แผนการดำเนินงานประจำปี
Link : แผนการดำเนินงานประจำปี
หัวข้อ : 11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
Link : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
Link : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
หัวข้อ : 13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Link : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อ : 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
Link : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หัวข้อ : 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Link : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
หัวข้อ : 16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
Link : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อ : 17.E-Service
Link : E-Service
หัวข้อ : 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Link : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หัวข้อ : 19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
Link : รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Link : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หัวข้อ : 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
Link : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Link : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
Link : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
หัวข้อ : 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
Link : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
หัวข้อ : 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Link : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Link : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Link : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
Link : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
หัวข้อ : 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Link : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อ : 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Link : ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อ : 31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
Link : ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
หัวข้อ : 32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Link : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
หัวข้อ : 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Link : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หัวข้อ : 34.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
Link : เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
หัวข้อ : 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Link : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
หัวข้อ : 36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
Link : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
หัวข้อ : 37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Link : การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
หัวข้อ : 38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Link : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อ : 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Link : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หัวข้อ : 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
Link : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
Link : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
หัวข้อ : 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Link : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อ : 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Link การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Consult Admin